Infografik om begränsning av klimatförändringen inom olika sektorer

Den andra delen av infographics beskriver begränsning (stävjande) av klimatförändringen inom olika sektorer. Finlands miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsammans producerat infografik om Finlands klimatpolitik. Materialet kan användas fritt av massmedia och allmänheten. 

Obs! När man använder bilderna, bör miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och Klimatguiden.fi nämnas som källa.

Infografiken är tillgänglig som en fullständig pdf-fil, samt som enskilda bilder i både jpg- och png-format. Bilderna är uppdelade efter teman enligt rubriker i innehållsförteckningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finlands växthusgasutsläpp i olika sektoren

Bild 1. Merparten av Finlands växthusgasutsläpp kommer från energiproduktion och energiförbrukning.

JPG | PNG

Energiproduktion och energiförbrukning

Bild 2. Finland har ett mångsidigt energisystem.

JPG | PNG

Bild 3. Största delen av energin används i industrin och vid uppvärmning av byggnader.

JPG | PNG

Bild 4. 80 % av den förnybara energin i Finland är bioenergi.

JPG | PNG

Bild 5. Bioenergikällor.

JPG | PNG

Bild 6. Finland har stor andel förnybara energikällor med EU-mått mätt.

JPG | PNG

Bild 7. Elen som produceras i Finland är utsläppssnål.

JPG | PNG

Trafik

Bild 8. Vägtrafiken står för största delen av växthusgasutsläppen i trafiken i Finland.

JPG | PNG

Bild 9. Nya bränslealternativ i trafiken i stället för olja.

JPG | PNG

Byggande och boende

Bild 10. Allt från samhällsplanering till individuella val bör beaktas i utsläppsminskningen.

JPG | PNG

Bild 11. Målet: energieffektivare byggnader.

JPG | PNG

Bild 12. Uppvärmningen står för merparten av växthusgasutsläppen från boende i Finland.

JPG | PNG

Avfallshantering

Bild 13. Växthusgasutsläppen från avfallssektorn uppkommer till största delen på avstjälpningsplatser i Finland.

JPG | PNG

Bild 14. Utsläppen från avstjälpningsplatser har minskat radikalt i Finland.

JPG | PNG

Bild 15. Allt mindre mängder kommunalt avfall hamnar på avstjälpningsplatsen i Finland.

JPG | PNG

Jord- och skogsbruk

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöt

Bild 16. Bindning av växthusgaser och utsläpp från jord- och skogsbruket.

JPG | PNG

Bild 17. Skogar och trävaror binder och lagrar kol.

JPG | PNG

Bild 18. Skogarna binder en stor del av Finlands växthusgasutsläpp.

JPG | PNG

Bild 19. Utsläppskällor inom jordbruket i Finland.

JPG | PNG

Bild 20. Klimatåtgärder inom produktionen och konsumtionen av mat.

JPG | PNG

 

16.6.2015

Skrivet av