• Begränsning

  Begränsning

   Utsläppen av växthusgaser kan minskas inom alla kommunbranscher. Vid sidan av en begränsning av utsläpp måste vi se till att bevara kolsänkorna (skogar, parker). Den största minskningspotentialen ligger i fastigheternas energihushållning och i trafiken. På längre sikt kan vi skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom planering av markanvändning och trafik.

   Via sina affärsföretag kan kommunerna minska utsläppen från energiproduktionen och avfallshanteringen. En minskning av utsläppen ska vara en genomgående princip i alla kommunala beslut och åtgärder.

 • Anpassning

  Anpassning

   Klimatanpassning är en långsiktig verksamhet. I kommunerna bör man förbereda sig på en förändring särskilt när det gäller planeringen av markanvändningen, där lösningarna påverkar samhällets sårbarhet långt in i framtiden. Vi måste också fästa uppmärksamhet på hur basinfrastrukturen ska fungera under stränga väderförhållanden. En central utmaning ligger i att hantera dagvatten och ge akt på översvämningsområden.

   För kommuninvånaren visar sig klimatförändringen närmast som någonting som påverkar den egna trivseln. Den hänger ihop med en utveckling av rekreationsmöjligheterna och ett tryggande av naturens mångfald.

 • Lösningsarkiv

  Lösningar

   I våra kommuner har det redan vidtagits många små och större åtgärder för att begränsa klimatförändringen och förbereda en anpassning. Lösningar presenterar de här åtgärderna och faktorerna som ligger bakom (endast på finska för närvarande).

   Klimatguiden.fi fylls hela tiden upp på nya projekt – välkommen med och bekanta dig med projekten och lägga till projekt för din egen kommun!

I Klimatguiden.fi finner du branschvis rapporter och utredningar om klimatförändringen. De korta texterna presenterar de viktigaste metoderna för begränsning och anpassning inom varje bransch.

Sidorna kompletteras hela tiden – ge din respons och dina önskemål på blanketten uppe till höger!

Klimatkunskap för det dagliga livet i kommunerna

Markan­vändning & bygganden

Grunden för en hållbar samhällsstruktur skapas genom markanvändningen.

Läs mer

 

Tekniska tjänster

Branschen har nycklarna till betydande utsläppsminskningar.

Läs mer

Undervisning & kultur

Småbarnsfostran är grunden för klimatgärningar.

Läs mer

 

Social & hälsa  

Utsläppen i styr genom energieffektivitet och hållbar offentlig upphandling.

Läs mer

Miljöskydd        

Vår gemensamma miljö är utsatt för allt större påfrestningar.

Läs mer