Resande och fritid - Anpassning

Kommunerna kan med hjälp av sina planläggningslösningar och ekonomiska stöd utveckla resetjänster både i en mer ekologiskt hållbar riktning och på ett förutseende sätt när det gäller klimatförändringarnas effekter.

Checklista

Utvärdering av nuläget

I vilken grad är kommunens turismutbud beroende av väderförhållanden? Vilka väderfenomen ställer till med mest besvär för turismföretagarna? Vilken tid på året är den mest kritiska för turismen?

Strategier och program

Kan man utveckla kommunens turismtjänster så att de blir mindre sårbara? Hurdana satsningar skulle det kräva av kommunen och företagarna?

Väderleksförhållanden och klimat styr resandet

Grundförutsättningarna för att bedriva reseverksamhet varierar beroende på kommun och därmed varierar även klimatförändringarnas effekter stort. I princip finns det två typer av effekter:

  1. direkta effekter på själva reseverksamheten, exempelvis när det gäller rekreationsmöjligheter på resmålet och
  2. effekter på landskapet samt djur- och växtlivet, såsom den för jullovsresandet så viktiga snön och att Saimenvikaren klarar sig i Saimens sjöområde.

Det bör påpekas att värderleksförhållandenas inverkan även växlar säsongsvis; exempelvis snöigheten på vintern är viktig under julsäsongen, men på våren har den tidigare avsmältningen av snön inte samma betydelse för reseföretagens lönsamhet – de som redan väntar på sommaren saknar inte snön lika mycket.

Klimatet och vädret har stor betydelse för reseupplevelsen

I praktiken är förhållandet mellan klimatförhållandena och resandet av två slag: det lokala klimatet påverkar resmålets lockelse vid planeringen av resan, men vädret under resan inverkar på hur lyckad reseupplevelsen blir. Vädret inverkar också på vad människor berättar om resmålet för andra.

Man kan föreställa sig att det räcker med några resesäsonger med lyckat väder för att snabbt förändra resmålets lockelse i människors ögon. Detsamma gäller naturligtvis omvänt – dåligt väder under semestern en säsong minskar intresset för destinationen följande år.

Kommunernas agerande skapar ramarna för ett hållbart resande inom landet

Resetjänster som bygger på utomhusaktiviteter är mer sårbara för klimatförändringarna och det gäller särskilt i södra Finland, där möjligheterna att utöva vinteraktiviteter kommer att minska. Sommarresesäsongen förlängs i hela landet och i och med att antalet varma dagar ökar lär allt fler resa inom landet. Om vattendragen kan hållas rena och algfria är framtiden ljus för kustorter och kommuner med stugbyar när det gäller klimatet. Miljöskyddet och miljövården är emellertid en växande utmaning för kommunerna.

När man funderar över framtidens investeringar bör man ta hänsyn till olika tidsfördröjning för investeringar i byggande och underhåll av resetjänster. Exempelvis de som driver skidcenter kan ha en tidshorisont för verksamheten på cirka ett decennium, medan infrastrukturen i området är en mer långsiktig investering för kommunen. Därför är det bra att tänka igenom framtidsutsikterna för resedestinationerna redan nu.

Källa [1]

Källor

  1. Sievänen, T., K. Tervo, M. Neuvonen, E. Pouta, J. Saarinen ja A. Peltonen (2010). Nature-based tourism, outdoor recreation and adaptation to climate change. SYKEmo341 (FINADAPT Working Paper 11). Suomen ympäristökeskus. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=45369&lan=en

Skrivet av