Miljö- och hälsoskydd - Anpassning

Planering av anpassningen av miljö- och hälsoskyddet börjar med en identifiering av riskfaktorerna med klimatförändringarna. Man bör upprätta en anpassningsstrategi och planer för exceptionella situationer i samarbete med övriga verksamhetsområden inom kommunen.

Checklista

Utvärdering av nuläget

Vilka av klimatförändringarnas effekter bör kommunen anpassa sig till?

Utvärdering av nuläget

Har kommunen gjort en utvärdering av klimatförändringarnas effekter på behoven inom miljö- och hälsoskyddet?

Strategier och program

Har man utarbetat en anpassningsstrategi för verksamhetsområdet och en plan för exceptionella situationer? Anpassningsstrategin kan exempelvis göras tillsammans med kommunens övriga verksamhetsområden.

Information och kommunikation

Finns det information om anpassning till klimatförändringarna och rådgivning angående exceptionella situationer för invånarna?

Arbetet med att upprätta anpassningsplaner har bara börjat

Man känner ännu inte till fullo till klimatförändringarnas effekter på miljö- och hälsoskyddsområdet i kommunen. Miljö- och hälsoskyddets uppgifter kommer troligtvis inte att ändras till följd av klimatförändringarna, men en ökad förekomst av extrema väderfenomen och spridning av nya arter och sjukdomar kan leda till omprioriteringar i åtgärderna. Värmeböljorna leder till ökade risker inom livsmedelshygien och hälso- och sjukvård, medan översvämningar och torka leder till avvikelser i vattenhygienen. Uppgifterna inom uppföljningen och kartläggningen nya växt- och djursjukdomar samt nya arter kommer sannolikt att öka. Exceptionella situationer (exempelvis på grund av vädret) lär bli vanligare och det behövs uppdaterade åtgärdsplaner för dessa.

Det viktigaste i förberedelserna är att kartlägga hotbilder

De viktigaste anpassningsåtgärderna är att identifiera faror och riskfaktorer till följd av klimatförändringarnas effekter. Att diskutera och kartlägga eventuella hotbilder är centralt i den förberedande planeringen. Samarbete mellan kommunerna i organiseringen av miljö- och hälsoskyddet är viktigt för att kunna genomföra regelbunden övervakning.

Samtidigt är det viktigt med samarbete och samordning inom hela hälso- och socialvården i anpassningen till olika hälsorisker och i utarbetandet av kommunspecifika planer. Exempelvis perioder av hetta på flera dagar behöver uppmärksammas särskilt på vård- och omsorgsanstalter. Riksomfattande rådgivning ges av Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Arbetshälsoinstitutet.

Anpassningsmålen inom miljö- och hälsoskyddet bör innefatta upprättande av en anpassningsstrategi och utarbetande av en plan för exceptionella situationer. Anvisningar rörande planen för exceptionella situationer finns i en handledning som sammanställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Källa [1]

Källor

  1. Sosiaali- ja terveysministeriö. 2010. Ympäristöterveyden erityistilanteet. Opas ympäristöterveydenhuollon työntekijöille ja yhteistyötahoille. (Exceptionella situationer inom miljöhälsan en handbok för arbetstagare och samarbetspartner inom miljö- och hälsoskyddet. Sammandrag på svenska.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:2. 225 s. http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=1087414&name=DLFE-12714.pdf

Skrivet av