Byggande - Anpassning

Klimatförändringarnas effekter försämrar markens egenskaper och ökar belastningen på ytorna på byggnader. Förändrade fuktighetsförhållanden, tätare smältnings- och tillfrysningscykler och kravet på energieffektivitet gör att man tvingas tänka ännu mer noggrant på valet av fasad- och byggnadsmaterial. Kommunen kan vid behov fokusera på anpassningen till klimatförändringarna i sina tolkningar av byggnadsbestämmelserna.

Checklista

Praktiska åtgärder

Har man tagit översvämningsområden i beaktande när man planerat placeringen av ny bebyggelse?

Utvärdering av nuläget

Har man dokumenterat översvämningar i den bebyggda miljön? Har man tagit lärdom av dem?

Information och kommunikation

Har man beaktat den empiriska informationen om de lokala väderförhållandena i planläggningen och byggandet – vet du hur det lokala klimatet kommer att förändras enligt prognoserna?

Praktiska åtgärder

Har man planerat med tillräckligt fuktskydd i nya objekt, i synnerhet under byggandet?

Ytterväggar och avlopp illa ansatta

På grund av de milda vintrarna ökar nederbördsbelastningen på ytterväggarna på byggnader. Nederbördsbelastningen kan minskas med hjälp av utformningen av byggnaden, i synnerhet tak och takskägg. Klimatförändringarna orsakar ingen större extra belastning på själva takkonstruktionerna. Även vindbelastningen på väggarna är densamma som tidigare.

I och med att störtregnen ökar vore det bra att kontrollera mätningar av dagvattenavloppet i samband med reparationer. I planeringen av lutningar i gatunätet kan överloppsvattnet ledas till områden där det inte orsakar skador. Dagvattenfrågan kan uppmärksammas i kommunens byggnadsordning.

Byggnadsbestämmelser och arbetsplatsövervakning metoder för ett hållbart byggande

De byggnadskonstruktionslösningar som bör uppmärksammas när det gäller klimatförändringarna kan skrivas in i byggnadsanvisningarna. Anpassningskravet kan inkluderas även i samband med förändringar av användningsområde eller omfattande renoveringar av det befintliga byggnadsbeståndet.

I och med den ökade väderbelastningen bör man fästa extra stor vikt vid byggnadsmaterial och arbetets kvalitet. De mer extrema väderfenomenen påverkar också själva byggandet. Byggmaterialet måste skyddas ordentligt under byggandet och man måste förbereda sig på kraftiga vindar. 

Viktigt att uppmärksamma trivseln i utomhusmiljöer vid byggande

Fler perioder av hetta kan tidvis leda till ett ökat behov av vädring och nedkylning av byggnader. Man kan förbereda sig inför allt varmare somrar genom att skugga fönster som vetter söderut med lövträd. På vintern låter de kala träden solens värme komma in i byggnaden. I Finland är problemen orsakade av perioder av hetta än så länge små, men de är större i storstäderna.

Förändringarna i väderleksförhållandena och i synnerhet växlingarna i smältnings- och tillfrysningscyklerna kommer stegvis att leda till ett ökat behov av underhåll av fastigheter och tillhörande utomhusmiljöer.

Källor [1], [2]

Källor

  1. Ala-Outinen, T. et al. 2004. Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön. VTT Tiedotteita 2227. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2004/T2227.pdf
  2. YM 2008. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelma ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toteuttamiseksi. Ympäristöministeriön raportteja 20/2008. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=90891&lan=fi

Skrivet av