Markanvändning och byggande

Lösningar för planering av markanvändning och byggande har stor betydelse för kommuninvånarnas välbefinnande – det är också viktiga metoder för att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och sårbarheten inför klimatförändringarnas effekter. De beslut som fattas om markanvändningen idag bestämmer hur samhällsstrukturen ser ut under decennier framöver.

En bra samhällsstruktur ger möjlighet till hållbara levnadsvanor. Genom markanvändningslösningar kan man betydligt minska kommunens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser både när det gäller byggnadsbeståndet och trafiken. Enbart trafiken står för cirka en femtedel av Finlands utsläpp av växthusgaser. Utsläppen i en decentraliserad samhällsstruktur är betydligt större än i en tät samhällsstruktur. 

För att samhällena ska fungera blir det i framtiden allt viktigare att beakta risken för översvämningar i vattendrag och till följd av störtregn. Områdena med översvämningsrisk och markens egenskaper bör kartläggas noggrannare än idag. Att skydda det befintliga byggnadsbeståndet är alltid svårare än att minimera skadorna redan i byggnadsskedet.

Vårt byggnadsbestånd är planerat för en livslängd på mellan 50 och 100 år. Den stegvisa förändringen i klimatförhållandena bör tas i beaktande i planeringen redan nu, även om det fortfarande råder osäkerhet om klimatförändringarnas effekter. Det gäller såväl byggnadskonstruktionslösningar som val av material. Samtidigt finns det en stor potential att minska utsläppen i byggandet och underhållet av byggnadsbeståndet.

Var ska man börja? Tips på begränsnings- och anpassningsåtgärder inom markanvändningen:

Mark­användning

Samhällsstrukturen har en avgörande inverkan på utsläppen och sårbarheten.

Läs mer

 

Byggandet        

Uppvärmningen av byggnader står för cirka 30 procent av Finlands växthusgasutsläpp.

Läs mer

Trafik­planering

Användningen av fossila bränslen i trafiken är en central utsläppskälla.

Läs mer