Trafiken och vägarna - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Effektivisering av transporter genom regionalt samarbete; Energikartläggning av transportkedjor

Styrkor och fördelar

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Med hjälp av en kommunal logistikcentral kan man kombinera varutransporter och planera leveranserna så att körningarna minskar.

Stora förändringar kan medföra oväntade problem, därför måste man testa om nya kör- och transportrutter fungerar på förhand för att kunna förutse problem.

+ Färre körningar och körda kilometer minskar bränslekostnaderna.

Regionalt logistiksamarbete kan bidra till att kombinera leveranser av små kommuners anskaffningar så att de bildar större helheter.

Genomförandet av transporterna bör följas upp för att snabbt kunna rätta till eventuella brister.

+/- Att planera och optimera transporter ökar arbetskostnaderna, medan effektivare transporter och leveranser minskar dem.

Genom att optimera rutterna för de persontransporter som kommunerna köper kan man minska antalet körda kilometer.   

Effektiviseringen ska pågå hela tiden.

 

Om man känner till energiförbrukningen i olika typer av transportkedjor kan man rikta in effektiviseringsåtgärderna på rätt sätt.

 

 

Transporternas energiförbrukning och utsläppen från dem minskar.