Markanvändning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Gång,- cykel- och kollektivtrafik som utgångspunkt

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser


Ett trafiknät som grundar sig på gång-, cykel- och kollektivtrafik bör planeras samtidigt med placeringen av verksamheterna (handeln, fritid, arbete) i nya områden.
En lyckad samordning förutsätter dels en strategisk vision och en stark vilja bland de högsta beslutsfattarna i kommunen, dels ett smidigt samarbete mellan dem som planerar markanvändningen och trafiken. + Närbutikerna och närservicen gynnas. Skapar också arbetsplatser i närbutikerna och inom kollektivtrafiken.
 Att förändra och utveckla befintlig infrastruktur i en mer klimatvänlig riktning är oftast en långsam process. + Bra planering kan ge besparingar i framtida kostnader.
 När det gäller minskande av privatbilismen har man hittills stött på ett attitydklimat som är starkt för bilism bland såväl medborgarna som beslutsfattarna, och någon förändring är knappast sannolik inom den närmaste framtiden.   – Det kan vara dyrt eller omöjligt att förändra den befintliga infrastrukturen.