Markanvändning - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Förhindrande av fastighetsspekulation genom styrning av markanvändningen; Styrning av byggande genom planläggning och bygglov

 

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Den utspridda samhällsstrukturen i Finland är ett problem när det gäller att begränsa klimatförändringen.Den befintliga infrastrukturen kan begränsa utvecklingen av en klimatvänlig samhällsstruktur. + Bra planering och styrning kan ge betydande besparingar på lång sikt.
Bebyggelse som placeras vid pendlingsregionernas utkanter, och i synnerhet i glesbygdsområden, ökar växthusgasutsläppen från trafiken och uppvärmning av byggnader. Också diskret lobbyverksamhet av fastighetsspekulanter och andra intressenter kan inverka negativt på styrprocessen och därmed även på planläggningen och beviljandet av bygglov. + Placering av bebyggelse nära tättbebyggda stadskärnor ökar kommersen och skapar synergieffekter för butiker och tjänster. Även sysselsättningen ökar. 
Byggandet bör koncentreras i närheten av befintliga nätverk för trafik och tekniskt underhåll så att avstånden till arbetsplatser och service blir så korta som möjligt. Det finns sällan tillgång till ordentlig och tillräcklig sakkunskap om klimatfrågor när det gäller styrning och planläggning eller beviljande av bygglov. – Det kan vara dyrt eller omöjligt att reparera gamla konstruktioner.