Avfallshantering - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Separat insamling av bioavfall. Utnyttjande av energiinnehållet i bioavfall för el- eller värmeproduktion (rötningsanläggning)

Styrkor och fördelar

 

Svagheter och osäkerheter

Kostnader, ekonomiska konsekvenser

Man producerar biobaserad energi som kan ersätta värme eller el producerad med fossila bränslen, vilket minskar utsläppen.

Hanteringen av avloppsvattnet från anläggningen kan orsaka problem, detta måste beaktas i planeringsstadiet.

- Investeringskostnaderna kan vara höga.

Regionalt kan man kombinera avfall från t.ex. kommunerna, jordbruket och livsmedelsindustrin för att uppnå en tillräcklig volym.

Eviras bestämmelser och anvisningar för återvinning av rötslam ska beaktas när anläggningen planeras.

+ Försäljning av energin ger intäkter.

Rötslammet kan användas som jordförbättringsmedel eller för att ersätta torv vid anläggning av grönområden, vilket minskar utsläppen från torvtäkt.

Möjligheterna till att utnyttja energin (särskilt värme) i närområdet kan vara begränsade.