Byggande - Begränsning

Ge respons!

Berätta för oss hur vi kan betjäna dig bättre.

Responsblankett

Ersättning av fossila bränslen med biobränslen

 

Styrkor och fördelarSvagheter och osäkerheterKostnader, ekonomiska konsekvenser
Energiproduktionsstrukturen förändras mot en mer hållbar riktningAnvändningen av avverkningsavfall för energibruk tär på närings- och kolförrådet i skogen+ Sysselsätter lokala drivnings- och transportföretag
Ökar den inhemska andelen i energiförsörjningen och möjliggör användningen av närproducerat bränsleEn ökad användning av träbränslen kan minska skogarnas biologiska mångfald+ Stora energianläggningar kan i vissa fall få vinster genom att sälja utsläppsrätter (EU:s utsläppshandel) 
Fler lokala arbetstillfällen (drivning och transporter)Biobränslenas olika egenskaper jämfört med fossila bränslen medför krav på extra utrymme+/- Tillgången på biobränslen och deras priskonkurrenskraft avgör vilken deras andel i enskilda anläggningar blir.
Om man ersätter torv med biobränsle minskar kväveutsläppen, som orsakar försurning, övergödning och partikeleffekterStorskaligt utnyttjande av skogar för energibruk kan leda till ohållbart skogsbruk- Att använda biobränslen med nuvarande prisförhållanden är inte ekonomiskt ändamålsenligt för de stora anläggningarna. 
Avverkningsavfallet från skogen kan återvinnasTransporterna kan medföra ökade miljörisker- I stora anläggningar kan det kräva avsevärda nyinvesteringar 
 Träförädlingsindustrins produktionskostnader kan stiga till följd av större konkurrerande efterfrågan på virke- Kan orsaka högre råvarukostnader inom träförädlingsindustrin
 Ur energianläggningarnas perspektiv finns det osäkerhetsfaktorer när det gäller energitillgången på träbränsle (tillräcklig tillgång på virke inom rimligt transportavstånd) 
 På grund av osäkerheterna planerar de stora energianläggningarna att använda stenkol även i framtiden