Miljöskydd

Många av effekterna av klimatförändringarna ökar belastningen på naturmiljön. I synnerhet vattenskyddet utgör en allt större utmaning i framtiden. Både torra perioder och störtregn försämrar kvaliteten på vattendragen. Utöver den ökade näringsbelastningen utgör miljöolyckor till följd av översvämningar ett hot. I stadsområden kan man få ökade problem med luftkvaliteten.

En hållbar utveckling och minskning av växthusgasutsläppen är mål som kommunen kan förbinda sig till genom exempelvis en lokal agenda eller en klimatstrategi och ett klimatprogram. Även beviljande av miljötillstånd är ett kraftfullt verktyg för att minska utsläppen. Också kommunens energirådgivning och -upplysning bidrar.

Man kan förbereda sig inför de negativa effekterna av förändringarna i kommunerna genom att exempelvis stödja åtgärder som ytterligare minskar belastningen på vattnen och se till att de förorenade landområdena tas om hand.

 

Hur går vi vidare? Information om begränsnings- och anpassningsåtgärder inom miljöskydd

Miljöskydd         

Klimatförändringarna gör det svårare att uppfylla miljöskyddsmålen.

Läs mer