Information om tjänsten

Klimatguiden.fi - mångsidig information om klimatförändringen på en och samma adress

På webbplatsen Klimatguiden.fi har vi samlat praktisk och tillförlitlig forskningsinformation om klimatförändringen på en och samma adress och i enhetlig form.

Syftet med webbplatsen är att ge samhället och medborgarna stöd i begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen. Med hjälp av webbplatsen blir det lättare att förstå de fenomen som anknyter till klimatförändringen och att strukturera informationen om den. Målet är att de som behöver information om klimatförändringen ska få den snabbt och enkelt.

Målet är också att finländska forskningsinstitut, myndigheter och expertorganisationer bättre än tidigare ska kunna ställa sin klimatinformation och -service till samhällets förfogande.

Klimatguiden.fi består av tre delar som stöder varandra

Klimatförklaringar

Ett omfattande informationspaket om klimatförändringen och dess konsekvenser samt hur man kan begränsa och anpassa sig till den. Särskild vikt har fästs vid att göra innehållet, som har producerats av finländska forsknings- och expertorganisationer, lättförståeligt och användarvänligt.

I delen Klimatförklaringar finner du bland annat:

 • tillförlitlig och mångsidig information,
 • mer än 100 webbartiklar på svenska,
 • åtta interaktiva inlämningsverktyg, 
 • emission calculators.

Portalens ursprungliga språk är finska. Alla artiklarna har inte översättat på svenska eller engelska. Delen om klimatförändringens vetenskap (Klimatförändringen som fenomen) har inte översättatt eftersom det finns mycket pålitlig information i Internet om ämnet. Likadant några innehåll om regional klimat, regionala inverkan av klimatförändringen och några artiklar om begränsningsåtgärder har uteslutit.

Kartor, grafer och data – ta del av det förflutna och känn till det kommande

Den observerade klimatförändringen och modeller av denna inklusive dess konsekvenser visas åskådligt på kartor och i grafer genom två lättanvända användargränssnitt.

Delen Kartor, grafer och data är en länk till:

 • Finlands klimatobservationer och modellinformation om det framtida klimatet i Finland,
 • modellinformation om de framtida konsekvenserna av klimatförändringen
 • samt ortsspecifik granskning av dessa frågor. 

Kommuner och kommuninvånare - kartlägg situationen i din kommun och ta itu med saken

Webbplatsens första del, som skräddarsytts för en begränsad målgrupp. Delen innehåller branschspecifikt stöd för kommunernas strategiarbete samt konkreta exempel på begränsnings- och anpassningsåtgärder.

Med hjälp av denna del

 • får du snabbt en allmän uppfattning om konsekvenserna av klimatförändringen för varje sektor i kommunen,
 • förstår du möjligheterna med både begränsningen och anpassningen för varje sektor,
 • bedömer du vilka åtgärder som lämpar sig bäst för behoven i din egen kommun,
 • kan du ta del av praktiska exempel. Senare kan du genom användargränssnittet lägga till fler exempel i lösningsarkivet.

Allt större behov av information om klimatförändringen i framtiden

Information om klimatförändringen produceras vid många finländska forskningsinstitut och expertorganisationer. Mängden information och samhällets behov av denna ökar kontinuerligt. För en person som inte har fördjupat sig i frågan kan det ofta vara svårt att hitta och kombinera information från olika källor. Det kan vara besvärligt att bedöma tillförlitligheten hos den information som förmedlas genom medierna och Internet.

Genom Klimatguiden.fi blir det lättare att skapa en helhetsbild av klimatförändringen. Här samlas forskningsbaserad information som har producerats av olika aktörer till ömsesidigt förenlig och jämförbar information som kan granskas parallellt.

Webbplatsen Klimatguiden.fi skapades 2009-2011 på initiativ av Meteorologiska institutet (MI), Finlands miljöcentral (SYKE) samt Centrumet för urbana och regionala studier vid Aalto-universitetet (YTK) inom ramen för projektet EU Life (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP), som samordnas av Meteorologiska institutet. Verksamheten 2012 stöddes av miljöministeriet, kommunikationsministeriet och Sitra – Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

Webbplatsen underhålls och utvecklas fortlöpande. Meteorologiska institutet, SYKE och Naturresursintitutet samt några andra organisationer ansvarar för tillfället för webbplatsens innehåll. Även andra finländska forskningsinstitut och expertorganisationer är välkomna att delta i produktionen av innehållet i Klimatguiden.