Rakentaminen - Sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen vaikutukset heikentävät maaperän ominaisuuksia ja lisäävät rakennusten ulkovaippaan kohdistuvaa kuormitusta. Kosteusolosuhteiden muutos, sulamis-jäätymissyklien tihentyminen ja energiatehokkuuden vaade pakottavat miettimään entistä tarkemmin julkisivu- ja rakennusmateriaalivalintoja. Kunta voi halutessaan painottaa ilmastonmuutokseen sopeutumista rakentamismääräyksien tulkinnoissaan.

Tarkistuslista

Käytännön toimenpiteet

Onko tulva-alueet huomioitu uuden rakennuskannan sijaintia suunniteltaessa?

Haavoittuvuuden arviointi

Onko rakennetussa ympäristössä sattuneita tulvatilanteita dokumentoitu? Onko niistä otettu oppia?

Tiedotus ja viestintä

Onko kokemusperäinen tieto paikallisista sääolosuhteista huomioitu kaavoituksessa ja rakentamisessa – tiedätkö miten paikallisilmaston ennakoidaan muuttuvan?

Käytännön toimenpiteet

Onko riittävä kosteussuojaus huomioitu uusissa kohteissa, etenkin rakentamisen aikana?

Ulkoseinät ja viemärit kovilla

Leudoista talvista johtuen rakennuksen ulkoseinien saderasitus kasvaa. Saderasitusta voidaan pienentää rakennuksen, etenkin katoksen ja räystäiden, muotoilulla. Itse kattorakenteille ilmastonmuutos ei aiheuta suurta ylimääräistä rasitusta. Myös seinien tuulikuorma pysynee ennallaan.

Rankkasateiden lisääntyessä hulevesiviemäröinnin mitoituksia olisi hyvä tarkistaa korjausten yhteydessä. Katuverkoston kallistusten suunnittelussa voidaan ylivuotovesiä ohjailla alueille, joissa ne eivät aiheuta vahinkoja. Hulevesikysymys voidaan huomioida kunnan rakennusjärjestyksessä.

Rakentamismääräykset ja työmaiden valvonta keinoja kestävään rakentamiseen

Ilmastonmuutoksen huomioivia rakenteellisia ratkaisuja voidaan kirjata suunnittelualueiden rakentamistapaohjeisiin. Sopeutumisvelvoite voidaan ulottaa myös olemassa olevaan rakennuskantaan käyttötarkoitusten muutosten tai mittavien korjausten yhteydessä.

Säärasituksen kasvaessa rakennusmateriaaleihin ja työn laatuun olisi kiinnitettävä huomiota. Sääilmiöiden äärevöityminen vaikuttaa myös itse rakentamiseen. Rakennustarvikkeet on rakentamisen aikana suojattava hyvin ja voimakkaisiin tuuliin varauduttava.

Rakentamisessa huomioitava ulkoalueiden viihtyisyys

Hellejaksojen lisääntyminen saattaa ajoittain lisätä rakennusten tuuletus- ja jäähdytystarvetta. Yhä kuumempiin kesiin voidaan varautua varjostamalla etelän puoleisia ikkunoita lehtipuilla. Talvisin lehdettömät puut antavat auringon lämmön päästä rakennukseen. Suomessa hellejaksojen aiheuttamat ongelmat ovat toistaiseksi pieniä, mutta korostuvat suurkaupungeissa.

Sääolojen vaihtelu ja etenkin sulamis-jäätymissyklin vaihtelut tulevat hiljalleen lisäämään tarvetta kiinteistöjen ja niiden ulkotilojen ylläpitoon.

Lähteinä [1], [2]

Lähteet

  1. Ala-Outinen, T. et al. 2004. Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön. VTT Tiedotteita 2227. http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2004/T2227.pdf
  2. YM 2008. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ympäristöhallinnon toimialalla. Toimintaohjelma ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian toteuttamiseksi. Ympäristöministeriön raportteja 20/2008. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=90891&lan=fi

Tuottajatahot